شرایط پذیرش مقاله در مجله پژوهش در ورزش زنان

 مقاله‌های ارسالی باید دارای نوآوری، اصالت و دانش‌افزایی باشند به اندازه‌ای که آنها را شایسته انتشار سازد. مقاله‌هایی که فاقد نوآوری در روش، رویکرد، مسئله و موضوع هستند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. 

 نکات مهم

 • مقالات نویسندگان صرفا از طریق سامانه نشریه دریافت می شود. 
 • مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم و پردازش شود.
 • در ارسال فایل های مقاله در سامانه نشریه دقت فرمایید که ضرورتاً دو فایل ورد شامل فایل اصلی(مقاله بدون ذکر مشخصات نویسنده/نویسندگان) و فایل مشخصات (متن مقاله بصورت کامل به همراه ذکر مشخصات دقیق نویسنده / نویسندگان در صفحه نخست ) ارسال شود.
 • مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی، موجب استرداد مقاله می شود.
 • کاربرگ های تعهد نویسندگان و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مکاتبات، تکمیل و ارسال شود.
 • چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی وزار تخانه، مرکز، دانشگاه، پژوهشگاه، یا موسسه‌ای انجام شده است، نام آن وزارت خانه، ... ، موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود و نیز مجوز کتبی از آن وزارت خانه، ...، موسسه مربوط در خصوص چاپ مقاله در مجله ... به پیوست مقاله ارسال شود.
 •  در صورتی‌که مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا رساله دکتری باشد، تعداد نویسندگان( دانشجو به تنهایی یا دانشجو و استادراهنما و یا دانشجو و استاد راهنما و استاد مشاور) و ترتیب آنان و نیز نویسنده مسئول مکاتبات و پیگیری باید مشخص شود.
 •  مقاله مروری فقط از پژوهشگران مجرب و محیط به موضوع مقاله، که دارای تألیفاتی در آن زمینه هستند، پذیرفته می‌شود.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 • مقالات توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد.
 • چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، پس از اعلام نظر نهایی سردبیر و هیئت تحریریه در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

   بررسی اولیه ( حداکثر 4 روز)

 • با رعایت موارد بالا در نکات مهم، و پس از ثبت و بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین  و قالب مقاله(حداکثر 4 روز) توسط مدیرداخلی نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنما موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید
 • در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی، مقاله برای مشابهت یابی ارسال می شود(مشابهت یاب)
 • در صورت درصد بالای مشابهت و سرقت علمی، مقاله به نویسنده برگشت داده خواهد.
 • در صورت نبود و یا درصد پایین مشابهت و نیز فقدان سرقت علمی، مقاله برای بررسی و تصمیم به (دبیر تخصصی و) سردبیر ارجاع می شود.
 • در صورت پذیرش بر اساس رعایت مورد 2 و 4، مقاله در مرحله دوم از نظر:

کیفیت محتوا

* مرتبط بودن با اهداف و چشم انداز و موضوع مجله

* استفاده از منابع به روز و معتبر دنیا

* بدیع بودن و نوآوری،

موارد فوق توسط شورای هیات تحریریه شامل سردبیر، دبیر تخصصی، و اعضای هیات تحریریه مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد  انجامید. اگر مقاله شاخص های مزبور را نداشته باشد به نویسنده عودت می شود. در صورت دارا بودن شرایط بالا بعد از پذیرش در بررسی اولیه، مقاله بدون مشخصات نویسندگان، حداقل برای دو داور تخصصی ارسال خواهد شد.

داوری همتراز مقاله ( یک الی دو ماه)

فرایند داوری مقالات مورد بررسی در این نشریه به صورت داوری دو سوکور (Double Blind Peer Review) و بر اساس راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)و  منشور و موازین اخلاق پژوهشی  مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بوده، و کلیه مقالات دریافتی توسط  2 یا 3 داور همتراز داوری می‌شود. نویسنده مسئول مکاتبات باید پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله داوری شده، های‌لایت نموده و نیز یک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهیه نموده و به مجله ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

تبصره 1. : هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

تبصره2. : پس از اطلاع رسانی به نویسنده مسئول مکاتبات، نویسنده 10 روز جهت اصلاحیه اولیه و 8 روز جهت اصلاحیه نهایی نسبت به ارسال اصلاحیه و تایید نهایی مهلت خواهد داشت. 

 

تصمیم گیری نهایی هیأت تحریریه (حداکثر یک ماه)

 سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می کنند.

 •  با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می شود (پذیرش)
 • با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مکاتبات مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)
 • رد شدن مقاله.  به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون به این نتیجه می رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده(گان)، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

   معیارهای پذیرش مقالات برای بررسی:

 • ملی بودن حیطه مطالعاتی
 • اصالت مقاله
 • مطابقت موضوعی مقالات ارسالی با ماهیت نشریه
 • نوآوری در مقالات ارسالی
 • استفاده از روش های تحقیقی درست و نوین
 • بکارگیری از روش های علمی در تدوین مقاله
 • رعایت قالب کلی نگارش مقاله مطابق با فرمت نشریه 

 مرحله چاپ و انتشار

 • در صورت پذیرش مقاله، فایل الکترونیکی نامه پذیرش با امضای سردبیر ، به ایمیل نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.
 • مقاله برای ویرایش علمی و ادبی به ویراستاران مجله سپرده می‌شود. 
 • مقالات به‌تدریج و بر اساس نوبت پذیرش ویراستاری می‌شود. اگر اشکالات مکرری در حروف‌چینی، رسم‌الخط و مانند آن مشاهده شود، ویراستار مقاله را برای اصلاح به مؤلفان بازخواهد گرداند. ویراستار مقاله را خط به خط می‌خواند، عبارات را از نظراستحکام ساختار، شیوایی، خالی بودن از حشو، یک‌دست بودن با دیگر مقالات، نیاز مخاطبان، صحت شیوۀ ارجاع و اصالت و اعتبار علمی می‌سنجد.
 •  نسخة ویراستۀ مقاله برای بازبینی مؤلفان ارسال، و از آن‌ها خواسته می‌شود هر نظری دارند اعلام کنند.
 • پس از آن که مؤلفان نسخۀ ویراسته را تأیید کردند، مقاله برای صفحه‌بندی به صفحه آرا مجله بازگردانده می‌شود. پس از صفحه‌بندی مقاله، در شمارۀ جدید مجله منتشر می‌شود؛ مگر آن که در دوره حاضر، از مؤلف مقاله‌ای به چاپ رسیده باشد. در این فرض، مقاله برای دورۀ بعدی درنظر گرفته خواهد شد و جز در موارد خاص به تشخیص سردبیر، کوشش بر آن خواهد بود از یک مؤلف در یک دوره مقاله چاپ نشود. اگر مؤلف مقاله از اعضاء هیأت تحریریۀ مجله بود، چاپ مقالۀ وی مشروط به مراعات محدودیت‌های نشر مقالات اعضاء هیأت تحریریه بر پایۀ ضوابط مندرج در آیین‌نامۀ ارزیابی مقالات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

توجه:

 •  مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول مکاتبات و پی گیری آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه نویسندگان ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به  مجله ارسال نماید.
 • تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 • پی گیری وضعیت مقاله ارسالی به صورت آنلاین از طریق سامانه، برای نویسندگان امکان پذیر است.
 • مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت می شوند و فصلنامه  برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیأت تحریریه ارسال می شوند، هیچ گونه تعهدی ندارد.