مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

رفتار حرکتی

 • z_salman2005yahoo.com

سردبیر


دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

رفتار حرکتی

 • shahzadtahmasebut.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر فهیمه محمدحسن استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

مدیریت ورزشی

 • f.mohammadhassangmail.com

مدیر داخلی


دکتر فهیمه محمدحسن استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

 • f.mohammadhassangmail.com

اعضای هیات تحریریه


Dr. Do Young Pyun دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه لافبرو، لسترشر، انگلستان

مدیریت ورزشی

 • d.pyunlboro.ac.uk

اعضای هیات تحریریه


Dr, Patrizia Zagnoli استاد بازاریابی و مدیریت اقتصاد، دانشگاه فلورانس، فلورانس، ایتالیا

 • patrizia.zagnoliunifi.it

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهه عرب عامری دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

رفتار حرکتی

 • eameriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریده هادوی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

مدیریت ورزشی

 • fa.hadavigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا سلمان دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • z_salman2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مینو باسامی دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

فیزیولوژی

 • bassamiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه شجاعی دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

رفتار حرکتی

 • m.shojaeialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهام شیرزاد دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران، تهران، ایران

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

 • eshirzadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهناز شهربانیان دانشیار گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم توانبخشی

 • sh.shahrbanianmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهتا اسکندرنژاد دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

رفتار حرکتی

 • m.eskandarnejadtabrizu.ac.ir